Suomen Petanquelehti

Numero 2 - 05.06.1997

Tämä on karsittu versio painettuna ilmestyvästä lehdestä.


Hakemisto:


Pääkirjoitus: Unkariinko?

Erittäin arvostetun Pohjanmeri-turnauksen piiriin lukeutuvat Keski-Euroopan maat ovat Tanskan lisäksi sulkeneet yhteisöönsä myös Ruotsin, mutta mikään skandinaavisista serkuistamme ei ole kiinnostunut huolimaan meitä mukaan. Emme kuulukaan Pohjanmeren vaikutusalueeseen, mutta lohdutuksena on tietysti Baltic Cup.

Olisi toinenkin lohtu. Tänä vuonna pelataan Itä- ja Keski-Euroopan mestaruudesta Unkarissa loppukesällä. Siihen on kutsuttu Itävalta, Unkari ja Tsekki. Jos turnaus ei ole lukkoonlyöty neljän keskeiseksi tai joku kieltäytyy, olisi siinä kansainvälinen koitos, jossa olisi vastassa aika tasavahvoja maita, mikä takaa kiinnostavuuden suomalaisten kannalta. Miten olisi veljeskansan pustalla asettelu?

Valmennusryhmä on käynyt Virossa ja Ruotsissa. Viimemainitussa paikassa sanottiin hallin edessä gudaa, siitä pelaamaan ja pelien päätyttyä adjöö. Virossa isännät olivat hankkineet henkilöautoja kaikkiin kuljetuksiin ja yhdysmiehet olivat halukkaita hoitamaan kaikkea hyvinvointiin liittyvää. Valmennusryhmä kiittää ja arvostaa.

Viikonloppu 19 - 20.5 pääsi menemään riitaiseksi Lauttasaaressa ja protestiksi Tampereella. Puikaa riihi puhtaaksi. Ilman varstoja.

MH


Erityistilintarkastus

Kipakan kevätkokouksen 22.3. tuloksena seurasi erityistilintarkastus, jonka suorittivat Marjut Kotila KHT ja Heikki Kahakorpi, talouspäällikkö, HTM. Siitä tuoreeltaan oleellisimmat havainnot. Tilintarkastajathan eivät puoltaneet suullisessa lausunnossa tilinpäätöksen hyväksymistä eikä vastuuvapauden myöntämistä. Erityistarkastajat huomauttavat, että tilintarkastajat eivät ole antaneet kyseiseltä tilikaudelta tilintarkastuslain 19 §:n tarkoittamaa tilintarkastuskertomusta eivätkä ole tehneet tarkastusmerkintää tasekirjaan. Suullisen esityksen lisäksi he ovat esittäneet tilintarkastusraportiksi nimetyn allekirjoittamattoman kolmisivuisen dokumentin, jossa on mainittu noin sata tositetta, joihin he katsovat liittyvän virheellisyyksiä tai puutteellisuuksia.

Kirjanpito

Tarkastuksessa käytiin läpi kaikki 1996 tositteet ja verrattiin niitä tehtyihin kirjauksiin ja pankkitilien tapahtumiin. Tarkastuksen johdosta voidaan todeta mm. seuraavaa.

- Pankkitilien tapahtumat täsmäsivät tositteisiin ja pääkirjamerkintöihin.

- Kulutositteisiin tehtäviin merkintöihin tulisi kiinnittää huomiota, niin että tositteen tai sen liitteen tai esim. hallituksen pöytäkirjaan viittauksen avulla olisi nähtävissä kulun liittyminen yhdistyksen toimintaan (esimerkiksi paitojen ja muiden asujen osalta, joita hankitaan toistuvasti, olisi hyvä olla selvitys paitsi tilaisuudesta myös henkilöstä, joille asut on luovutettu.) Nyt joidenkin tositteiden osalta ei ollut johdettavissa niiden kuulumista yhdistykselle. Toisaalta kulut olivat luonteeltaan sellaisia, että ne liittyvät yhdistyksen toimintaan.

- Kulutositteissa ei juurikaan ollut hyväksymismerkintöjä. Hyvään sisäiseen kontrolliin kuuluu mielestämme se, että kaikki kulutositteet tulevat hyväksytyiksi.

- Lehden ilmoitustulojen osalta olisi hyvä laatia lehtikohtainen manuaalinen seuranta, jonka avulla voidaan varmistaa, että kaikki ilmoitustulot tulevat laskutetuiksi.

Yhteenvetona kirjanpidon osalta voidaan todeta, että vaikka tositteiden sisällön ja hyväksymiskäytännön osalta yhdistyksellä tulisikin olla tarkemmat sisäiset ohjeet, ei kirjanpitoon liity sellaisia seikkoja, joiden perusteella hallituksen jäsenille ei voitaisi myöntää vastuuvapautta tilikaudelta 1996.

Hallinto

Siltä osin kun maksetaan verovapaiksi tarkoitettuja matkakustannusten korvauksia, tulisi huolehtia siitä, että matkalaskuista voidaan nähdä se, että verovapauden edellytykset täyttyvät. Tositeaineistossa oli myös sellaisia matkalaskuja, jotka eivät olleet verohallituksen päätöksen mukaisia (1997 vastaava säännös ennakkoperintälain 17 §:ssä) eikä niiden perusteella voinut varmistua siitä, että oikeus verovapaisiin korvauksiin oli olemassa.

Muiden kustannusten korvauksia maksettaessa tulee varmistua siitä, että kyse on todella kustannusten korvauksista eikä esim. työkorvauksen maksamisesta. Lähtökohtaisesti kulukorvaustositteen liitteenä tulee olla alkuperäiset kuitit, silloin kun korvauksen perusteena on saajan maksama kulu.

Päivärahojen ja muiden kustannusten korvausten maksaja on vastuussa käsittelyn oikeellisuudesta ja maksajalle voidaan maksuunpanna toimittamaton ennakonpidätys silloin kun verottomuuden edellytykset eivät täyty.

Siltä osin kun kustannusten korvauksia maksetaan olosuhteissa, jotka vastaavat ennakkoperintälain 13 §:n mukaista tilannetta (jos maksettaisiin kustannusten korvausta tehdystä työstä ja sitä pidettäisiin palkkana eikä saman lain 25 §:n mukaisena työkorvauksena), tulee maksetuista korvauksista tehdä tarkkailuilmoitus lääninverovirastolle.

Työkorvausten maksaminen

Yhdistys maksaa jatkuvasti erilaisia ennakkoperintälain 25 §:n tarkoittamia työkorvauksia. Näiden osalta tulee aina selvittää se, että korvauksen saaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Jos rekisterimerkintää ei ole, tulee toimittaa ennakonpidätys. Säännös koskee myös niitä tapauksia, joissa työkorvauksen saajana on toinen yhdistys.

Silloin kun kyse on tosiasiassa työkorvauksesta (esim. valokuvaajan palkkio), korvausta ei voida maksaa esimerkiksi vuokran nimellä, kuten on toimittu MM-kisojen valokuvaajan palkkioon osalta. Myöskään kulukorvauksen nimikkeellä ei voida maksaa suorituksia, jotka tosiasiallisesti ovat työkorvauksia (esim. käännöstyö.)

Tarkastetussa materiaalissa oli myös sellaisia suorituksen saajia, joiden rekisterimerkinnöistä ei oltu varmistuttu. Näiden osalta on olemassa riski, että yhdistykselle syntyisi maksuvelvollisuus. Erät eivät kuitenkaan ole oleellisia.

Naisten MM-kisat Porissa

MM-kisojen tulos muodostui tuloslaskelman mukaan 42.555,77 mk alijäämäiseksi. Edellisinä vuosina saadut tuotot, jotka oli esitetty varauksena tilinpäätöksessä 31.12.95, olisi tullut tulouttaa tilikaudella -96, vähennettynä samaan erään liittyvillä luottotappioilla. Nyt erä on kirjattu suoraan kulujen vähennykseksi. Tulosvaikutusta virheellisellä käsittelyllä ei ole.

Opetusministeriölle laaditun loppuraportin mukaan tappio ennen avustusta oli 63.161,75 mk. Siitä seikasta miten tarkkaan erät on kirjattu oikeille tileille ei ole pystytty varmistumaan ja on mahdollista, että Porin tuottoja ja kuluja on kirjattu myös muun toiminnan tileille.

Kisoissa tapahtuneen myyntitoiminnan osalta ei oltu luotu rutiineja sen varmistamiseksi, että kaikki liitolle kuuluva myyntituotto tulee tilitetyksi aukottomasti. Näin ollen ei ole voitu jälkikäteen varmistua, onko kaikki MM-kisoihin liittyvä kirjattu kirjanpitoon. Tapahtuman tuotoista ja kuluista ei ole laadittu myöskään sellaisia laskelmia, joista kävisi ilmi, miten ero erien (juomamyynti, majoitus jne) kulut ja tuotot vastasivat toisiaan.

Itse tapahtumien tuotoista ja niistä suoraan maksetuista kuluista on yhdistelmät tositteiden liitteenä.

Hallituksen kokoukset

Hallitus on kokoontunut tilivuoden aikana pöytäkirjojen mukaan 16 kertaa. Kokouksista on laadittu hyvin seikkaperäiset ja asianmukaisesti allekirjoitetut pöytäkirjat.

Tilinpäätös

Tilinpäätös käsittää tuloslaskelman ja taseen irtolehtinä. Liitetiedot ja luettelo käytetyistä tilikirjoista puuttuvat. Taseessa on esitetty vertailutietona edellisen vuoden luvut; tuloslaskelmassa vertailutietona on tilikauden budjetti.

Voimassaolevan kirjanpitolain säännösten mukaisesti tuloslaskelmassa kulut pitäisi eritellä henkilöstökuluihin, vuokriin ja muihin kuluihin. Tätä erittelyä ei ole tehty, mutta sillä ei ole oleellista merkitystä, koska henkilökulut ovat olleet pienet (palkat ja palkkiot yhteensä alle 10.000 mk) eikä vuokria ole maksettu.

Opetusministeriö on antanut vuonna 1995 ohjeet tilinpäätöksen laatimisesta niille yhdistyksille, joille se myöntää avustuksia. Jatkossa on syytä tehdä tilinpäätös ottaen huomioon nämä ohjeet.

Jäsenmaksut on esitetty maksuperusteisesti. Tilinpäätös tulisi laatia suoriteperusteisesti.

Vaihto-omaisuudesta, jonka arvo taseessa on 8.265 mk, ei oltu tehty inventaaria, vaan varaston määrä ja arvo on arvioitu. Vaihto-omaisuudesta tulee olla laatijan allekirjoittama erittely.

Tuotot ja kulut oli esitetty siltä osin virheellisesti, että edellisenä vuonna toimintavarauksena esitetty 45.000 mk on tuloutettu majoituskulujen vähennykseksi. Vastaavasti samaan erään kuuluva saamatta jäänyt tuki on kirjattu mainostuottojen vähennykseksi. Näiden erotus 31.475 mk olisi tullut esittää tuottona ja ao. kulut maksetun suuruisina. Tulosvaikutusta tällä virheellä ei ole.

Kun yhdistyksen toiminta tilikautena on ollut poikkeuksellisen laajaa, olisi tilinpäätöksen liitetiedoissa ollut hyvä esittää kokonaistuotot ja -kulut esimerkiksi seuraavasti. Tieto ei kuitenkaan ole pakollinen.

Kokonaistuotot555.459 mk
Kokonaiskulut797.379 mk
Alijäämä-241.920 mk

Ilman MM-kisojen tuottoja ja kuluja vastaavat luvut olisivat seuraavat:

Kokonaistuotot226.857 mk
Kokonaiskulut426.221 mk
Alijäämä-198.364 mk

Huolimatta edellämainituista esittämistapaan sisältyvistä pienistä puutteellisuuksista voidaan tilinpäätöksen katsoa antavan oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Yhteenveto

Suorittamamme erityistilintarkastuksen perusteella toteamme, että tilinpäätös on oleellisilta osin laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Näin ollen sen vahvistamiselle ei ole esteitä. Vaikka tositeaineistossa, kustannusten korvausten maksamisessa ja työkorvausten maksamisessa onkin ilmennyt joitakin puutteellisuuksia, tarkastuksessa ei ole tullut ilmi sellaisia seikkoja, joiden perusteella hallituksen jäsenten ei voitaisi katsoa toimineen yhdistyslain 35 §:n edellyttämällä tavalla ja näin ollen ei mielestämme ole esteitä myöntää hallituksen jäsenille vastuuvapaus tilikaudelta 1996.


Välismaalt: Maailman vanhin laji leviää Virossa

Virolainen Spordielu-urheilulehti on numerossa 8/97 haastatellut petankin perusikonia Peeter Kulmia, joka on myös EPKL:n pääsihteeri. Suomalaisille tutuin lajin edustaja naapurimaassamme on uupumaton, hyväntuulinen huumorimies, joka on aina mukana arvokisoissa ja monissa pienemmissä. (Haastattelun suomennos Markus Larkovirta)

Peetu viittaa petankkiin vanhimpana lajina. Voi ollakin. On väitelty siitä, oliko juoksu ensimmäinen, kun sapelihammastiikeri tuli vastaan vai petankki, kun rohkein yritti kivellä karoa eläimen otsaan. Ei ole dokumentteja, koska tiikeri söi ne.

Peetun kokemukset vuodesta 1989 nykyhetkeen, jolloin maassa on 12 seuraa Hiidenmaalta Vöruun, ovat kuitenkin täyttä asiaa. Hän ei näe tason nostamiseen mitään oikoteitä. Nykyiset sata lisenssipelaajaa hankkivat lisää taitoja vain osallistumalla ahkerasti koviin kansainvälisiin kisoihin ja niiden välissä ankaralla harjoittelulla. "Sääntöjen oppiminen on yksinkertaista mutta mestariksi tuleminen vaatii aikaa, järjestelmällisyyttä, nuorisotyötä ja määrätietoista harjoittelua." Virossa töitä tehdään kahdella suunnalla: pelaajien määrää kasvatetaan ja konkaripelaajien tasoa kohennetaan. Pelkästään huippupelaajiin turvautumalla laji ei kehity.

Haastattelussaan Peeter tähdentää lajin korkeaa sisäistä kulttuuria. Tuomarilla on petankissa vähänlaisesti töitä, koska pelaajat tuntevat säännöt ja pelitilanteiden ratkaiseminen pelaajien kesken pohjautuu vastustajan kunnioittamiseen. Peeterin mukaan sääntöjen rikkominen olisi helppoa mm. kuulia siirtämällä. "Korkea pelimoraali on kuitenkin rangaistuksia parempi ja tärkeämpi asia."

Samat pulmat lahden eteläpuolella

Viron talvi on hiukan meikäläistä leudompi, mutta Peeterin joukoilla on samat ongelmat. Hallitiloja etsitään koko ajan lisää nykyisten kahden lisäksi.

Haastattelun loppupuolella Peetu käy läpi erilaisten kierrosten kulkua ja toteaa, että juuri ratkaisevien pisteiden nappaaminen on vaikeaa. Minuutissa joutuu kelaamaan päässään kokonaisen oppikirjan verran mahdollisuuksia. Peeter Kulm näkee petankin lajina, jossa on enemmän vaihtoehtoja kuin shakissa.

Alkuperäinen haastattelu: Tarmo Paju


Rauno "Rane" Kallio miehen ikään

Lahtelaisen petankkiharrastuksen kehdoksi voinee kutsua vierekkäin sijaitsevia kaupunginosia Mukkula ja Kilpiäinen. 80-luvun lopulla alkoi alueen kentille ilmestyä aina vain enemmän ja enemmän kaikenikäisiä kuulanheittelijöitä. Tämä onkin oikein malliesimerkki siitä, kuinka aktiivinen porukka näkyvällä toiminnallaan kiinnostaa uteliaita ohikulkijoita ja vetää uusia harrastajia lajin pariin. Vielä tänä päivänäkin suurin osa aktiivisista lajin harrastajista on tältä kaupungin pohjoispuolella olevalta alueelta kotoisin.

Rauno "Rane" Kallio on varmaankin yksi Lahden tunnetuimmista petankisteista, mukkulalainen itsekin. Hän on ammatiltaan "röppörautahitsaaja" ja tekee keikkoja ympäri maata vääksylaisen alan firman palveluksessa. Työ on muuten mieluisaa mutta häiritsee kuulemma hieman silloin tällöin harrastuksia.

Ranen paras saavutus petankissa toistaiseksi on yleisen trippelin Suomenmestaruus vuodelta -95, Mika Sallisen ja Jukka Holopaisen kanssa. Voitto toi myös matkan MM-kisoihin Brysseliin, josta saavutuksena Suomen kaikkien aikojen paras sijoitus siihen mennessä kakkossarjassa eli Cup de Nationsissa; viides.

Kuluvana kesänä, kuten edellisenäkin, Rane pelaa trippeliä Mika-Mika-kaksikon, eli Sallisen ja Ahosen kanssa. Menestys on ollut ihan kohtuullista, onhan petankissa usein hyväksi havaittu, että joukkueessa on innokkaiden urheilijanuorukaisten lisäksi yksi vähän vanhempi ja rauhallisempikin pelaaja.

Sami ja Jarkko

Ranen aikamiespojat harrastavat myöskin lajia innokkaasti. Sami jo monen vuoden ajan ja Jakekin äskettäin innostuneena. Myös Ranen tulevan miniän(?) eli Jaken tyttöystävän Satun näkee aina kuulat kädessä, missä siihen vain on mahdollisuus.

50 !

Veteraanit vaviskaa, Rane tuli toukokuun alkupuolella miehen ikään, eli pääsee nyt osallistumaan yli 50-vuotiaiden kisoihin. Suuria juhlia ei pidetty, vaan Rane vietti syntymäpäivät Leila-vaimonsa kanssa kahdestaan Rhodoksella. Kuulat oli mukana, mutta pelikavereita ei löytynyt, joten tämä "korkean paikan leiri" tuli sitten hyödynnettyä oman tekniikan hiomiseen. Ja illat tietysti sen toisen rakkaan harrastuksen parissa...
Leila ei ole petankista koskaan juurikaan innostunut, mutta sentään yhden kerran ainakin on hänenkin nähty peliin osallistuvan.

Moni nuori pojankloppi on saanut eräänkin kerran tuta Ranen tarkat asetusheitot ja harvat mutta tehokkaat kilkit. Tuleva kesä sitten näyttää, minkälaiseen uusjakoon veteraanikisojen palkintosijat menevät, jos ja kun Rane niihin osallistuu.

JP


Viikonloppu ranskalaisopein

Ranskan liiton kouluttaja Michel Aubertilla ja suomalaisilla huippupelaajilla oli työntäyteinen viikonloppu Helsingin hallilla 4-6.4. Myös kuunteluoppilaita oli paikalla valmennusringin ulkopuolelta.

Kouluttajan titteli ei ole kovin perinteinen lajin emämaassakaan, sillä Aubert on uranuurtaja kouluttajana ja aloittanut pari vuotta sitten. Pääosin hän kouluttaa naisia ja junioreita. Miesten parhaimmisto on niin kovia ja taidokkaita, etteivät he kovin helposti osallistu erilliseen koulutukseen.

Tänä keväänä ilmestyi myös Aubertin ja Roger Rouchin kirjauutuus nimeltä L´ecole de Pètanque. Guide pour l ´initiatieon et l éntrainement. De lénfant vers le Champion. Nimen loppuosan mukaisesti kartoitetaan polkua lapsesta mestariksi erilaisten harjoitteiden ja pelimuotojen avulla, niinikään on perustiedot heittotekniikasta, pelivälineistä ja kisoihin valmistautumisesta. Kirjassa on myös malleja pelinseurantalomakkeista ja teknisen seurannan analyysilomakkeita.

Helsingissä Aubert keskittyi teettämään pelaajilla erityyppisiä harjoitteita sekä peluuttamaan valmennettavia erityyppisissä osittain muunnelluissa peleissä muodostaen erilaisia kokoonpanoja käytäen perusteena pelaajien luonteenpiirteitä ja asennoitumista.

Tavan takaa hän puuttui heittotekniikkaan. Huomioista monet olivat tuttuja mutta niin vaikeita muistaa aina käytännössä. Yksi harjoite käsitti kuulista muodostettuja valmiita pelitilanteita, jotka piti ratkaista siinä tilanteessa, kun pelaajalla on käytössä enää joko yksi tai kaksi kuulaa. Samoista tilanteista eri pelaajat yrittivät vuorollaan ratkaista tehtävän ja suoritukset pisteytettiin.

Eräitä perusoppeja:

- Ennen harjoittelun aloittamista lämmitellään ja verrytellään lihaksistoa pikku jumpalla ja heittelemällä lyhyen matkan korkeita tolppia samalla kyykystä pystyyn nousten ja myös matalia, kovakierteisiä heittoja kyykystä.

- Alastulopaikkaan ei kiinnitetä meillä tarpeeksi huomiota, ei myöskään jäljen tasoittamiseen.

- Suomalaiset ovat heittotilanteessa liian jäykkiä, etenkin jaloista.

- Joukkueen kapteenin merkitys on todellinen, hänen tulee kinkkisessä tilanteessa ymmärtää ja päättää mitä tehdään.

- Joukkueen valmentajan tulee olla luottohenkilö, jolla on hyvä kontakti pelaajiin - ja pelaajilla häneen. Se, että valmentaja ja joukkueen johtaja on luottomies- tai nainen, on tärkeää.

- Sivukierteisiin heittoihin pitää hakea suurempi ranteen liike aloittamalla kierteen heittäminen ikäänkuin vastakkaisesta kierreasennosta kuin mistä kuulan irtoaminen kädestä tapahtuu (näin ei sivukierreheitto ole äkkinäinen kiepautus tai vippaus).

- Kehittyvän pelaajan tulisi välttää leikkiheittoja ja keskittyä sen sijaan jokaiseen heittoon.

- Laadi harjoitusohjelma, noudata sitä ja kirjaa tulokset.

- Tee harjoitustilanteista kilpailutilanteita.

- Tekniikkaa voi kehittää aina.

- Valitse päämäärät, laadi ohjelmat sen mukaan - ja sitoudu ohjelmaan.

Päivi Lehtonen


Poika ei lähtenyt kotoa - Ricard Trophy säilyi Ricardilla

Helsingin Kaisaniemen puistossa pelattiin lauantaina 10.5. järjestyksessä toinen Ricard Trophy -trippelikilpailu. Järjestäjänä toimi Suomen Lisenssipelaajat ry. Kilpailun voitti sponsorin nimikkojoukkue SLP/Ricard, kuten edellisenäkin vuonna. Samanaikaisesti pelattiin myös erillinen naisten duppelikilpailu, Ricard Trophy for Ladies, jonka voittajaksi kruunattiin joukkue RiittaVuokko Kouvolasta.

Kilpailu oli ensimmäinen yhteensä neljästä karsintakilpailusta Lahden World Games -kilpailujen edustustehtäviin sekä yleisessä että naisten sarjassa.

Aamupäivän kylmyys ja sade karsivat kilpailun osallistujista niitä joukkueita jotka eivät tosissaan usko mahdollisuuksiinsa World Games -paikkoja jaettaessa. Niinpä taso kilpailussa olikin varsin tasainen ja kova. Yleiseen sarjaan osallistui 23 trippelijoukkuetta, naisten sarjaan 12 duppelijoukkuetta. Koska kysymyksessä oli karsintakilpailu, pelattiin molemmissa sarjoissa kaksi poule-kierrosta joista jatkoon selvinneet pelaajat saivatkin sitten nauttia auringonpaisteisesta loppupäivästä.

Kuten tämän kilpailun perinteisiin kuuluu, pelit pelattiin puistoalueella rajaamattomilla kentillä.

Ricard Trophyn palkintojen tarkoituksena on tarjota suomalaisille pelaajille mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin kilpailutapahtumiin. Niinpä yleisen sarjan voittaja tänä vuonna sai palkinnoksi matkan Tukholmaan Stockholm Boule Openiin, kakkonen matkan Tukholmaan Ricardin siellä sponsoroimaan La Mayonnaise -turnaukseen ja kolmas osallistumisen Baltic Cup-kilpailuun Porvoossa. Naisten sarjan palkinnot noudattelivat samaa ajatusta: voittajalle matka La Mayonnaiseen ja kakkoselle osallistuminen Baltic Cupiin.

Oheiskilpailuna järjestettiin asetuskilpailu jonka voittaja Kimmo Kellman Mikkelistä sai palkinnoksi Finnairin lennon. Kaikkien osallistujien kesken arvottiin Viking Linen risteily joka palkinto myöskin meni Mikkeliin.

Yllätyksiä naisten sarjassa

Koska tänä vuonna naisten MM-kilpailuita ei järjestetä, on moni naisjoukkue nimennyt World Gamesin kauden päätavoitteekseen. 12 osallistuneesta naisparista 8 avasi tässä kilpailussa karsintapistetilinsä.

Voittajiksi kuulailivat taidokkaalla pelillään Vuokko Majander (Petanque Kouvola) ja Riitta Asplund (Kymenlaakson Edustus-Petanque). Finaalissa he voittivat hopealle sijoittuneen Dubonnet-joukkueen (Päivi Lehtonen/Mirva Näsilä, Suomen Lisenssipelaajat) lukemin 13-10 voitettuaan sitä ennen semifinaalin 13-0.

Pronssimitalin saavutti joukkue Mamsellit (Maaret Komsi/Raija Olkkola) Arja Kotilaisen ja Stiina Kamppurin (KK) jäätyä neljänsiksi pistein 13-7.

Pienoisena yllätyksenä voidaan pitää kahden ennakkosuosikkijoukkueen odotettua laimeampaa menestystä: Tuula Ahola/Salla Kalliosalo jäivät kokonaan ilman karsintapisteitä ja joukkue OKA (Kati Nieminen/Outi Raitasuo) saavutti seitsemännen tilan ja kaksi karsintapistettä.

Ricardin kantti kestää

Ensimmäinen Ricard Trophyn voitto vuonna 1996 meni kilpailun sponsorin nimikkojoukkueelle SLP/Ricardille. Tänä vuonna joukkueen jäseniä oli vaihtunut mutta nimi oli sama, ja voitto tuli taas. Suomen Lisenssipelaajat ry:n SLP/Ricard -joukkueessa pelaavat Petri Turkkila, Henri Palmqvist ja Olli Sinnemaa.

SLP/Ricard pelasi tasaisen vakuuttavaa peliä ja hävisi koko päivän aikana ainoastaan yhden pelin. Toisessa poulessa Petanque Kouvolan joukkue Petri Lohman, Mikko Soikkeli ja Veli-Matti Verho voittivat Ricard-joukkueen 13-4 mutta joutuivat myöhemmin toisessa kohtaamisessa tunnustamaan Ricardin sittenkin vahvemmaksi numeroin 13-9.

Ricardin tieltä joutuivat väistymään myös muunmuassa joukkueet Jari Häkkinen, Joachim Eriksson, Jorma Lahtinen (Helsinki Boule) sekä Jarmo Heinonen, Samuli Kankkunen ja Arttu Poikolainen (PSC Järvenpää).

Finaalissa SLP/Ricard voitti PSC Järvenpään joukkueen Karofobia (Miikka Kouvonen, Antti Lehtonen, Jukka Virtanen) lukemin 13-4.

Pronssille pelasi joukkue Tuukka Ylönen, Marko Aalto, Iivo Paaso (Helsinki Boule) voitettuaan pronssiottelussa Kouvolan joukkueen lukemin 13-7.

Vuoden kuluttua tavataan jälleen Kaisaniemessä Ricard Trophyssä ja lähetetään lisää joukkueita kansainvälisille pelikentille.

Päivi Lehtonen


Salaisuus

Missä piilee Baltique-duppelin vetovoima? Osanottomaksussa, joka on 60 markkaa joukkueelta? Kivassa pelijärjestyksessä: kuuden alkulohkot ja kaikki pääsevät jatkoon joko A-, B- tai C-cuppiin? Mukavassa fiiliksessä? Oli miten oli, BT keräsi 54 joukkuetta, mistä lähinnä suosituimmat voivat vain haaveilla (Loimaa 28 joukkuetta, Ricard 23). Tämä pätee vain 20.5 käytössä olleisiin tietoihin. Ehkä salaisuus on siinä, että BT on puhdas, rento PR-kisa, jossa mielenkiinto ei lopahda alkulohkon ärräpäihin.

A-SARJASSA isännöi keskimäärin 75-kiloisten Helsinki-Boulen jäsenten joukkue Matti Törrönen ja Ilkka Railio. PSC-Järvenpään Miska Nieminen ja Juuso Siro olivat kakkosia, Jukka Holopainen ja Antti Lehtonen (Linnan Petanquistit/PSC Järvenpää) voittivat pronssiottelussa Tauno Sevonin ja tämän tyttären Stiina Kamppurin (Kuulankierittäjät). Sijoilla 5- 8 olivat Kimmo Ollikainen/Jaakko Vuori (Ajaksi, Femma), P. Piiparinen ja H Muuri (Ajaksin miehiä) Päivi Lehtonen ja Henri Palmqvist (SLP) ja Mikko Soikkeli/Petri Lohman (Petanque Kouvola).

B-SARJA:
1. Veli-Matti Myllymäki, SLP, Hannu Häkkinen PSC-Järvenpää
2. Seppo Jalonen, Päivi Kuvaja Pesi,
3-4. Teemu Saari, Jani Maaskola ja Kari Talvitie, Pertti Taipale

C-SARJA:
1. Raija Olkkola, Raija Pasanen, Boule Baltique
2. Ensio Patronen, Eero Äikää, Femma


Kylmä kyyti

Lumet sulivat vapun alta liian myöhään, ja Vapputrippelin alusta Hämeenlinnan kaupunginpuistossa oli kuin märkää purukumia. Sopivan vaativa siis, koska ns. hyviltä ampujilta kirjattiin kolmenkin peräkkäisen hutin sarjoja. Tosin Tampereen Aleksanterin kentän kovalla alustalla kolme viikkoa myöhemmin pantiin paremmaksi. Viiden peräkkäisen hutin miehiä löytyi useita. Hämeenlinnassa joka tapauksessa oli viittä vaille normaali määrä väkeä, joista Arttu-Samuli-Heiska kulkivat finaaliin kohtalaisen vaivatta, viimeksi kaatui Loimaa, joka kalkkiviivoilla alkoi hiipua. Hantta-Aku-Vellu -yhdistelmä onnistui kaatamaan semifinaalissa Juuso-Miska-Aatu -trion vielä 13-6, mutta finaalissa pojat olivat yössä, hukassa tai kuutamolla, jossain näistä paikoista. Finaali meni stadilaisille 13-2.

Isoveli valvoo

Ainutlaatuinen erikoisuus koettiin, kun klo 16 nousi mäkeä poliisiauto kielletystä ajosuunnasta, kiersi yhden pelaavan joukkueen ja ajoi virallista kenttää pitkin kilpailukanslian kohdalle poistuen jälleen puomein merkittyä kiellettyä ajosuuntaa näköpiiristä. Järjestäjän mukaan edellisenä vuonna poliisiauto oli hoitanut saman esityksen vielä railakkaammin ajamalla kahden pelaavan joukkueen välistä kentän poikki. Olisikohan alkeellisten tapojen opettelusta apua?

MH


Petankkihulinat Lahdessa

Viileään mutta poutaiseen Lahteen kokoontui 20 miesten trippelijoukkuetta, 11 naisten duppelijoukkuetta ja 18 singelipelaajaa. Kaksi ensinmainittua sarjaa olivat toinen World Games karsintaosakilpailu, edellinen kilpailtiin kaksi viikkoa aikaisemmin Helsingissä.

Pienoinen yllätys koettiin miesten puolella jo alkupoulessa. Arpa määräsi ensimmäisen karsinnan voittaneen SLP Ricardin joukkueen melkoisen kovaan lohkoon. Poulelohkon kaikki pelit olivat erittäin tiukkoja ja kolmen kierroksen pelaaminen kesti lähes kuusi tuntia. Loppujen lopuksi SLP Ricard joutui päästämään PSC:n ykkösjoukkueen ja Samin Sakin jatkoon, pudoten itse tällä kertaa mutasarjaan.
Alkupouleista jatkoon meni kymmenen joukkuetta, joista neljä pelasi välikierroksen. Näin saatiin selville kahdeksan finalistia, jotka pelasivat loput pelit cuppina. Toisen poulekierroksen pelaaminen olisi venyttänyt kisat varmaankin puolille öin asti.

Naisten puolella oli saman verran joukkueita kuin Tampereellakin viikkoa aikaisemmin, eli yksitoista. Tampereen protestista kuultujen huhujen johdosta alkusarjan pelitapa mietittiin tarkkaan, ja päädyttiin pelaamaan kolme lohkoa joukkuemäärin 4, 4 ja 3. Jokaisesta lohkosta pudotettiin huonoin joukkue pois ja näin saatiin 8 joukkuetta jatkopeleihin. Jatkopelit pelattiin ensin poulena ja sen jälkeen välierät ja finaali.

Pojat ja tytöt touhusivat koko pitkän päivän ja loppuhuipennukseen päästiin lähes yhtäaikaisesti. Molempien sarjojen sijoitukset olivat selvillä iltayhdeksältä.

JP


Tulevaisuuden menetelmä: Mielikuvaharjoittelu?

Liiton valmennuspapereissakin on vilahdellut tuo sana, mutta mitä se käytännössä ja menetelmänä tarkoittaa? Juhani Melart on Iltalehden kolumnissaan maininnut joitakin esimerkkejä muista lajeista.

Termi sai siivet, kun golfmaailmassa ihmeteltiin amerikkalaista Vietnamin sotavankia, joka huonokuntoisena toipilaana löi käsittämättömän hyvin. Mies oli kertonut mielikuvaharjoitelleensa 18 reikää joka päivä vankeusvuosiensa ajan. Hän oli päässään vaihdellut kenttiä ja sääolosuhteita ja mailoja tilanteen mukaan. Päänvaivan tarkoitus oli säilyttää mielenterveys vankeusvuosien aikana, mutta tuloksena olikin myös tehokas harjoitusperiodi.

Toinen Melartin esimerkki kertoo Michael Changista, jonka pelin erään turnauksen loppuottelussa satuin itsekin näkemään Eurosportilta. Vastustaja Bohdan Ulichrach ei sanonut minulle juuri mitään, mutta ei Changillekaan. Se oli huono juttu, sillä Chang simuloi aina ennen peliä vastustajan kanssa käytävän koitoksen mielikuvatasolla. Nyt ei ollut aineistoa. Ulichrach pelasi suoraviivaista, hyökkäävää, kovia peruslyöntejä sisältävää peliä, ja Michael vaikutti pelin ajan jotakuinkin ällistyneeltä. Ja hävisi sata sijaa huonommilla rankingpisteillä majailleelle vastustajalle.

Osa suomalaisista petankisteista sanoi asiasta kuultuna käyttäneensä tuota metodia enemmän ja vähemmän, muttei tiennyt sitä miksikään kehiteltävänä olevaksi menetelmäksi. Toiset taas, kuten Samuli Kankkunen, sanoivat analysoivansa jälkikäteen pelitilanteita mielikuvatasolla, mutta menevänsä ennalta peliin avoimin mielin. He ottavat tilanteen sellaisenaan.

Voisiko osittain johtua juuri siitä, että outo joukkue, jolla on paha tai väärä pelitapa ja johon ei voi ennalta varautua, on yllätyshäviöiden salaisuus? Voiko sitten maastoa tietämättä simuloida tulevan tilanteen? Osittain kyllä, sillä kun mielikuvissa toistuvasti muistaa heittää oikeaksi kokemallaan tavalla, ei kentälläkään unohdu roiskimaan kovin helposti. On vain lisättävä esim. asetuksessa palapeliin mukaan pudotuspaikan valinta.

Oisko sittenkin huuhaata, kysyy epäileväinen heittäjä. No kun ei välttämättä. Palaan vielä sen verran Melartin esimerkkeihin, että kolme ryhmää koripalloilijoita heitti vapaaheittoja: ryhmä yksi harjoitteli kentällä, ryhmä kaksi vain mielikuvaharjoitteluna ja ryhmä kolme löhöili muuten vain. Parhaiten pärjäsi se keskimmäinen ryhmä. Kokeillaan, ja kerrotaan toisillemme tuntuiko missään.

Mikko Haljoki


Irmeli Erätuli, Kotka

Seurat ja kansalliset lajiliitot World Gamesien tärkeä voimavara

World Games -kisat hyvässä vauhdissa pétanquen osalta - kuitenkin, kaikkien jäsenten jatkuvaa apua tarvitaan: markkinoinnissa, tiedon levittämisessä, kisajärjestäjien avustamisessa ja tietenkin itse kisoissa järjestelytehtävissä.

Maailmankisojen pétanque-osuuteen on sitoutunut vahvasti Lahti Boule ry:n puheenjohtaja Jukka Pöyry, joka on saanut mukaansa muitakin lahtelaisia. He ovat tärkeä linkki kisajärjestäjiin itse tapahtumapaikalla. Heillä on tiiviis yhteys World Gamesien päämajaan, joka toimii Lahdessa Tommi Lankin johdolla. Samoin esittelykisan boule lyonnaise -pelin asiantuntijaryhmän vetäjä Michel Bouix oli mukana mm. Lahdessa lauantaina 24.5. kun joukko kokoontui tarkastamaan kisapaikkoja.

Pétanque-kisan järjestelyryhmä koossa

Pétanque-kisa viedään läpi perjantaina ja lauantaina 8.-9. elokuuta. Tällöin kisan kulusta vastaa Kymenlaakson Edustus-pétanquen kolmihenkinen joukko eli Kai Markkanen Kouvolasta ja Michael Baumberger sekä Irmeli Erätuli Kotkasta. Michael Baumberger, kilpailun tekninen delegaatti, on jo viime kesästä ollut mukana suunnittelemassa kisoja ja toiminut lajiasiantuntijana. Kai Markkasen tehtäviin kuuluu kilpailun suoritusvalvonta sisältäen kentän toimivuuden varmistamisen sekä tulospalvelun. Kisa tapahtuu Lahden Kisapuiston pesäpallokentällä, johon toimitetaan irtosepeliä kilpailun vaikeustason nostamiseksi. Pétanque-kenttiä on kaikkiaan kuusi: ne on jaettu niin, että boule lyonnaise -kenttä sijaitsee niiden välissä. Kilpailijoiden harjoittelukentät sijaitsevat kilpailukenttien takana, samoin huoltorakennukset. Lisäksi kenttien viereen tulee toimitsijoille tarkoitettu teltta. Irmeli Erätuli vastaa kisatapahtumassa tiedottamisesta sekä yleisölle että lehdistölle ja kilpailijoille. Tapahtumassa on tarkoitus mm. selostaa kilpailun kulkua yleisölle.
Kisat jakautuvat seuraavasti: lauantaina on klo 9-19 naisten ja miesten alkusarjat, joissa jokainen joukkue pelaa jokaista vastaan. Sunnuntaina klo 9 alkaen semifinaalit, klo 13 alkaen pronssiottelut, klo 15 naisten finaali ja miesten finaali alkaen klo 17. Palkintojenjako tapahtuu sunnuntaina klo 19 kilpailukentällä.
Lahden Kisapuisto tarjoaa mainiot puitteet kaikkiin kilpailun vaatimiin toimintoihin. Aivan vieressä on urheilutalo, missä mm. ruokailu tapahtuu. Sen takana järjestetään iltaisin kaikenlaista ohjelmaa, jonne urheilijat ja toimitsijat pääsevät osallistumiskorttiaan näyttämällä. Kaupungin keskusta on vain noin puolen kilometrin päässä kisapaikasta; sieltä varmasti löytyy kaikki tarpeellinen.
Kaikki petankistit majoitetaan luonnonkauniiseen paikkaan Vesijärven rannalle. Kyseessä on Siikakosken kurssikeskus, noin 15 km kaupungista pohjoiseen. Bussit ajavat kisapaikan ja kurssikeskuksen väliä.
Pétanque-kilpailusta kerrotaan TV1:llä World Games tänään -lähetyksessä lauantaina 9.8. klo 22-23 ja sunnuntaina 10.8. klo 22.15-23.

Maailmankisojen järjestelyistä

World Games -urheilukoordinaattori Tommi Lanki kertoi lauantaina 24.5. viimeisintä kisajärjestelyistä: kansainvälisen Olympiakomitean puheenjohtaja Juan Antonio Samaranch saapuu avajaisiin torstaina 7.8.; seuraavien WG-kisojen järjestäjä Japanin Akita lähettää Lahteen 300 tarkkailijaa; Suomen televisio lähettää kisoista kaikkiaan 20 tuntia suoria ja nauhoitettuja lähetyksiä aloittaen jo heinäkuussa kaikkien 26 lajin esittelyllä. Finnair on kisojen suomalainen pääsponsori, mutta kansainvälinen pääsponsori puuttuu vielä. Internet-sivuilta osoitteesta www.lahti.fi löytää kisoista lisää tietoa.

Mielenkiintoinen tuttavuus Boule Lyonnaise

World Gamesissa pelataan pétanque-kilpailun rinnalla boule lyonnaise -kilpailu näytöslajina: miehille kilkkauskilpailuna sekä naisille normaalina duppeli-kisana. Lajin tekninen delegaatti, helsinkiläinen Michel Bouix kertoo, että Lahdessa nähdään ensimmäistä kertaa Suomessa naisia pelaamassa tätä peliä. Suomessa on tällä hetkellä noin 30 aktiivista lyonnaise-pelaajaa. World Games -kisoihin tulee naisjoukkueita Ranskasta, Italiasta, Australiasta sekä myöhemmin valittava 4. osallistujamaa. Miesten sarjassa pelaavat Algeria, Kroatia, Slowenia, Ranska, Monaco ja Italia, joiden pelaajat ovat kaikki alle 23-vuotiaita. Suosikkina Bouix pitää Kroatiaa, Ranskaa ja Italiaa. Miesten pelisuoritukset ovat varsin urheilulliset: 5 minuutin aikana pelaaja juoksee noin 1400 metriä ja heittää 900-1100 g painavaa, halkaisijaltaan 80-110 mm:n kuulaa siten, että parhaimmat pelaajat osuvat noin 40 kertaa maalikuulaan. Meille pétanquen ystäville tarjoutuu näin tilaisuus nähdä samaan kuulapeliperheeseen kuuluvaa toista lajia maailman huippujen pelaamana. Kannattaa varmasti seurata!

Monipuolinen ja viihteellinen oheisohjelma

World Games -järjestäjät ovat valmistamassa varsin korkeatasoista ja mielenkiintoista oheisohjelmaa. Urheilijoille järjestetään esim. sunnuntai-iltana 10. elokuuta ohjelmalliset iltamat kisakylässä Lahden keskustassa. Yleisölle mielenkiintoisia elämyksiä tarjoavat varmasti avajaiset 7.8. Lahden urheilukeskuksessa, monet konsertit ja näyttelyt eri puolella Lahtea kisojen aikana 7.-17.8.1997.


Protestiksi

Tampere-turnaus päänraapimista aiheuttavalla Aleksanterin kentällä oli oikeastaan sivukisa, sillä pääroolissa olivat naisten PM-valinnat, joihin yllättäen saapui vain 11 joukkuetta. Hankala luku, ja järjestäjät päätyivät neljään alkulohkoon, joista viimeisessä oli kaksi joukkuetta. Kukaan ei pukahtanut pelijärjestystä vastaan alussa, vaikka sitä erityisesti kysyttiin, mutta putoajien selvittyä pudonneet tekivät protestin perusteena epäoikeudenmukainen pelijärjestys, jossa viimeisen lohkon molemmat joukkueet pääsivät suoraan jatkoon. Hallitus saa protestin purtavakseen. Loppuottelussa Helena Kankaanpää, Kati Nieminen ja Outi Raitasuo olivat tossun verran parempia kuin Arja Kotilainen, Päivi Lehtonen ja Mirva Näsilä. Munkan naiset ottivat vakuuttavan pronssin Peesin tytöiltä.

Itse Tampere-turnauksessa oli jo reilusti enemmän väkeä: 13 joukkuetta. Aku Haljoki, Samuli Kankkunen ja Henri Palmqvist eivät antaneet kenenkään yllättää. Monelle pelaajalle tuli kevään ennätys perättäisissä ohiammunnoissa, mutta se kuuluu Aleksanterin henkeen.


Doping

Tänä kesänä, jossakin petankkikisassa, jossain päin Suomea, tehdään virallinen

dopingtesti!

Esimerkiksi apteekeista saa listan urheilussa kielletyistä aineista. Muistathan, että listalla on mukana myös ALKOHOLI.

Korkataan vasta kisojen jälkeen!


Ylimääräinen liittokokous

Kevätliittokokouksessa jäi hallituksen vastuuvapausasia käsittelemättä. Erikoistilintarkastus on nyt valmistunut ja ylimääräinen liittokokous on alustavasti päätetty pitää Porvoossa sunnuntaina 29.6 noin klo 17, heti Baltic Cupin loppupelien jälkeen.

Tarkemmat tiedot seurapostissa lähiaikoina.


Anteeksipyyntö

17.5 Tavastian järjestämissä kilpailuissa joidenkin osallistujien ja järjestäjien (eli lähinnä minun) välillä tuli erimielisyyksiä siitä, oliko kaikilla Merirosvotrippeliin MAKSANEILLA joukkueilla oikeutta osallistua kyseiseen kilpailuun. Olen edelleenkin sitä mieltä, että en tehnyt virhettä hyväksyessäni joukkueita kysyiseen kilpailuun. Ainoan virheen (ja ison sellaisen) olen tehnyt hermostuessani arvosteluista ja osoittamalla huonoa käytöstä näitä arvostelijoita kohtaan. Näin pyydänkin anteeksi kaikilta niiltä joita loukkasin kärjistetyillä puheillani ja toivon että vastaisuudessa pystymme harrastamaan kaikki yhdessä tätä hienoa URHEILUA, jotkut harrastemielessä ja jotkut enemmän tai vähemmän kilpailumielessä.

Jallu Nieminen


Suomen Petanque-Liitto ry